ബീറ്റ്റൂട്ട് വൈൻ | Beetroot Wine Recipe | How to make wine at home | Malayalam

Wine Recipes
What is a festive season without a tinge of fine Wine? When made properly and with quality ingredients, the process of wine making and the result is pure indulgence. Presenting a fool proof rich Beetroot Wine Recipe here. Hope you all enjoy this recipe. Cheers!

🍲 Yield: 2.5 Litter (Approximately)

🧺 INGREDIENTS
Grated Beetroot (ബീറ്റ്റൂട്ട്) – 500 gm
Cardamom (ഏലക്ക) – 2 Nos
Cloves (ഗ്രാമ്പൂ) – 4 Nos
Cinnamon Stick (കറുവപ്പട്ട) – 1 Inch Piece
Ginger (ഇഞ്ചി) – 1 Inch Piece
Lime / Lemon Juice (നാരങ്ങാനീര്) – ¾ Tablespoon
Sugar (പഞ്ചസാര) – 500 gm
Water (വെള്ളം) – 2 Litter
Wheat (ഗോതമ്പ്) – ¼ Cup
Instant Yeast (യീസ്റ്റ്) – ¼ Teaspoon

🔗 STAY CONNECTED
» Instagram: https://www.instagram.com/shaangeo/
» Facebook: https://www.facebook.com/shaangeo/
» English Website: https://www.tastycircle.com/

ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പങ്കുവെക്കുവാനായി ഒരു ഫേസ്ബുക് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കാര്യം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു. ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് “Shaan Geo Foodies Family” എന്നാണ്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

Products You May Like

Articles You May Like

Vall Llach’s Cellar Roof Collapses Under Record Snow in Spain, Jeopardizing 3 Vintages of Wine
Recipe: Poached Pears in Mulled Wine with Gordon Ramsay
How to Pair Sparking Wines with your food
How to taste wine like a professional! | Wine tasting 101
Dan Barber’s Stone Barns Kicks Off Rotating Chef Residencies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *